Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Fundamentalism

Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης

O Άρειος Πάγος απεφάνθη εν Ολομελεία. Με συντριπτική πλειοψηφία 54-9. Οι Πάτσηδες μπορούν να ενεργούν ως διάδικοι και να προβαίνουν σε ένδικες ενέργειες για...

λογαριασμό τών εταιρειών που έχουν αποκτήσει τα δάνεια από τις τράπεζες. Ακολούθησε κλαυθμός και οδυρμός, επειδή, λέει, θα εκπλειστηριασθούν 700.000 ακίνητα.

       Εγώ θα έλεγα, ότι οι ασχολούμενοι με το θέμα όφειλαν να επισημάνουν άλλα πράγματα.   Εν πρώτοις, ότι με την απόφαση αυτή διασπάται η ανέκαθεν ισχύουσα στο δικονομικό μας δίκαιο αρχή, ότι δεν χωρεί εκούσια εκπροσώπηση σε μία ένδικη ή μη ενέργεια. Δεν μπορώ π.χ. εγώ να γράψω ότι ασκώ αγωγή  για λογαριασμό τρίτου. Στο δικόγραφο πρέπει να γράψω το όνομα του τρίτου, για λογαριασμό τού οποίου ενεργώ, και να το υπογράψω ως πληρεξούσιος. Στην περίπτωση των servicers, όμως, δηλαδή των διαχειριστών δανείων μεταβιβασθέντων στα λεγόμενα funds βλέπουμε στα δικόγραφα και εξώδικα να γράφουν π.χ. η  «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»,  η οποία  ενεργεί εν προκειμένω επ’ ονόματι και για λογαριασμό τής αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISE IΙ NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

   Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να γίνει μία ένδικη ή εξώδικη ενέργεια από τη «SUNRISE IΙ NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που είναι κυρία τής απαίτησης και να υπογράφεται από δικηγόρο εξουσιοδοτημένο από την «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ». Ποιο λάκκο να έχει άραγε η φάβα; Μήπως δεν πρέπει να αποκαλυφθούν περαιτέρω στοιχεία νομιμοποίησης της αλλοδαπής εταιρείας, όπως καταστατικό, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Γεενικής Συνέλευσης;

 Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.

         Η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: όλα σχεδόν τα funds έχουν την έδρα τους στην ίδια διεύθυνση στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Τυχαίο;

        H τρίτη παρατήρηση: όλα σχεδόν τα funds είναι θυγατρικές τών τραπεζών που μεταβίβασαν τα δάνεια σε θυγατρικές και, έτσι, καθάρισαν τους ισολογισμούς τους. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι με τα μεταβιβασθέντα δάνεια εξακολουθούν να ασχολούνται οι υπάλληλοι των τραπεζών που μεταβίβασαν τα δάνεια. Αλλά και από τις περίεργες συμπτώσεις να έχει ένα fund επωνυμία, στην οποία περιέχεται η ονομασία της μεταβιβάσασας τράπεζας, ή η εταιρεία διαχείρισης να είναι θυγατρική της τράπεζας που μεταβίβασε τα δάνεια:  π.χ.

 Από την από 5.11.2019 και με αρ. πρωτ. 1832581 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, προκύπτει η αλλαγή της επωνυμίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» σε «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», και διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», μετά του κάτωθι αυτής επισυναπτόμενου καταστατικού της ως άνω εταιρείας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης.

Η  ALTERNATIVE, λοιπόν, μετονομάσθηκε σε Intrum, στο δε καταστατικό της ορίζονται τα εξής:   

«Άρθρο 32. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρόκειται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως εκπροσωπούμενη, ως εξής: α) Ποσό ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000,00) με την καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας και β) Ποσό ευρώ 343.500.000,00 με εισφορά σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 των στοιχείων ενεργητικού όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην προσαρτώμενη στο παρόν από Σεπτεμβρίου 2019 “Έκθεση αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας της εισφοράς σε είδος των εισφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς προς την εταιρεία ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 13 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ με βάση το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018” της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, βάσει της οποίας η άνω εισφορά σε είδος αντιστοιχεί σε ποσό ευρώ τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (343.500.000,00).»

    Τέταρτη παρατήρηση: είναι δεδομένο, ότι τα δάνεια «πουλήθηκαν» στα funds με τίμημα από 10% έως 40% της αξίας των δανείων. Τα  funds, όμως, διεκδικούν το 100%. Και αν τα  funds είναι πράγματι θυγατρικές των τραπεζών, οι τελευταίες όχι μόνον θα έχουν εισπράξει το μεταβιβασθέν λαβείν, αλλά και θα έχουν κεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα όλων των φορολογουμένων, μεταξύ των οποίων και οι οφειλέτες τους.

   Πέμπτη παρατήρηση:

 Κατά το άρθρο 3§2 ν. 4354/2015, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 ν. 4389/2016:

«2. Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε δώδεκα [12] μήνες πριν από την προσφορά, πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας [ν. 4224/2013]. Εξαιρούνται από την ως άνω προϋπόθεση απαιτήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών μη συνεργάσιμων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, όπως αυτή ισχύει. Κάθε νέος εκδοχέας απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 οφείλει να εκκινεί εκ νέου τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων [ΔΕΚ] του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως έχει θεσπισθεί με την υπ` αριθμ. 116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατ` εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, δια της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων».

Η αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης έχει ως εξής:

 «Mε την παράγραφο 2 του νέου άρθρου προβλέπεται ρητά ότι εντός δώδεκα [12] μηνών πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, πρέπει να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να αποτρέψει τον αιφνιδιασμό των οφειλετών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να ρυθμίσουν την οφειλή τους πριν η κατ' αυτών απαίτηση εκχωρηθεί στις εταιρείες μεταβίβασης του άρθρου 1 του νομοσχεδίου. Στην ίδια αποτροπή του αιφνιδιασμού αποσκοπεί και η απαίτηση μεσολάβησης ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος 12 μηνών ανάμεσα στην πρόταση και την εκχώρηση, ώστε να μην απέχουν τα δύο γεγονότα μεταξύ τους ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι επίδικες και οι επιδικασθείσες απαιτήσεις, καθώς και οι απαιτήσεις κατά μη συνεργάσιμων δανειοληπτών, καθώς στη μεν πρώτη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει λόγος για αιφνιδιασμό, στη δε περίπτωση των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτε η αποστολή πρόσκλησης. Επιπλέον, προβλέπεται ρητά ότι κάθε νέος εκδοχέας απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του παρόντος νομοσχεδίου οφείλει να εκκινεί εκ νέου τη Διαδικασία Επίλυσης Απαιτήσεων [ΔΕΚ] του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. Η ρύθμιση αυτή χορηγεί στους δανειολήπτες μία νέα δυνατότητα εξεύρεσης εξωδικαστικής λύσης, με ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής της οφειλής τους, κάθε φορά που η απαίτηση κατ' αυτών αποκτάται από νέο δικαιούχο».

       Τη διάταξη αυτή δεν την τηρούν τα funds. Κι’ όταν προβλήθηκε ακυρότητα της μεταβίβασης βρέθηκε εφέτις που απεφάνθη, ότι η μη τήρηση της εν λόγω διάταξης δεν προκαλεί ακυρότητα της μεταβίβασης του δανείου, διότι η διάταξη απευθύνεται στην ΤτΕ ως εποπτική των τραπεζών Αρχή, η οποία νομιμοποιείται να επιβάλει κυρώσεις στις τράπεζες που δεν την τηρούν. Έχει υποπέσει στην αντίληψη οιουδήποτε να έχει επιβάλει ο Στουρνάρας κυρώσεις για μη τήρηση της διάταξης;

      Τέλος, αντιγράφω από τον Ημεροδρόμο του Νίκου Μπογιόπουλου:

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε ο κος Γιάννης  Στουρνάρας, όταν από τον Νοέμβριο του 2022, προαναγγέλλει ή υποδεικνύει  γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη δικαιοσύνη και την διάκριση των εξουσιών, την απόφαση του Αρείου Πάγου:  Στη σελίδα 91 της Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της  Τράπεζας της Ελλάδος,  χωρίς κανένα δισταγμό ή ηθικό δίλημμα αναφέρει:  «Η ικανότητα των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers ή ΕΔΑΔΠ) να διαχειριστούν τα δάνεια για λογαριασμό των Εταιρειών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (σ.σ. τα λεγόμενα funds) και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, δυσχεραίνεται από την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου 822/20228 και τις σχετικές εφετειακές αποφάσεις αναφορικά με τη νομιμοποίησή τους να προβούν σε δικαστικές ενέργειες και κυρίως να συμμετέχουν σε διαδικασίες πλειστηριασμών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των ΕΔΑΔΠ αναμένεται να διαφανεί τους επόμενους μήνες με την άρση των παραπάνω περιορισμών […]».   

   Πώς το  ‘παμε; Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, αμερόληπτη, ακέραια και νομικώς εμβριθής. Αυτοί είναι οι λόγοι που  της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.

Κι’ επειδή γράφτηκε, ότι αρεοπαγίτες τινές σκέφτηκαν, ότι αν δεν πριμοδοτήσουν τα funds, θα έχουμε νέα μνημόνια, αντιγράφω από το CNN Greece 

 

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 10:10REUTERS/Vincent Kessler

Απάντηση για την πώληση των «κόκκινων» δανείων σε ξένα funds έδωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, με την οποία υποστηρίζει ότι η απόφαση ανήκε αποκλειστικά στην ελληνική κυβέρνηση. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του τηλεοπτικού σταθμού Ant1 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει:

«Σε απάντηση του ερωτήματος σας σχετικά με το αν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν επιβάλει στις ελληνικές αρχές ως προαπαιτούμενο, τη μη νομοθέτηση του δικαιώματος του οφειλέτη και του εγγυητή να συμμετάσχουν στη διαδικασία που συνδέεται με την αγορά και πώληση του δανείου τους και του δικαιώματος να παρουσιάσουν προσφορά και από μέρους των ίδιων, σας ενημερώνω ότι δεν ισχύει καμία τέτοια περίπτωση.

Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία της σύνταξης, τόσο της αρχικής όσο και της αναθεωρημένης έκδοσης του νόμου 4354/2015 και στο έργο τους αυτό δεν αντιμετώπισαν κανένα εκ προοιμίου περιορισμό όπως αυτόν που αναφέρετε στο ερώτημα σας και πράγματι ούτε συζητήθηκε κάτι τέτοιο σε κανένα στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας».

 

Σώτος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου