Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

H Spencer Stuart θα αξιολογήσει τις Διοικήσεις των τραπεζών

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 2015 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενεργεί για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και ..
της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου με αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, θα υλοποιήσει πρόγραμμα αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων και των Επιτροπών των συστημικών τραπεζών. Η αξιολόγηση θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς πρακτικές και το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό και Εθνικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, με την εφαρμογή κριτηρίων που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.
Μεταξύ άλλων, το ΤΧΣ θα αξιολογήσει το μέγεθος, τη λειτουργία, την οργάνωση, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και θα προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης του κάθε ιδρύματος. 

Για την εκπλήρωση του έργου το ΤΧΣ, το οποίο λαμβάνει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), διεξήγαγε διαγωνισμό σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία Spencer Stuart επιλέχθηκε ως η προτιμώμενη εταιρεία συμβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου