Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

ΕΛΣΤΑΤ: 1300 προσλήψεις με σύμβαση έργου

Τον αριθμό των Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ), που θα «προσληφθούν» με σύμβαση έργου καθορίζει με απόφαση της η υπουργός ....
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη.

Ο αριθμός των ιδιωτών συνεργατών σύμφωνα με την απόφαση, θα ανέλθει στο σύνολο στους 1300, στους οποίους η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, Οι παραπάνω χίλιοι τριακόσιοι (1300) Ιδιώτες Συνεργάτες, που θα απασχοληθούν στην ΕΛΣΤΑΤ θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν για την χρονική περίοδο 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 για τη συλλογή δεδομένων ερευνών.

Η ειδικότητα των ανωτέρω Ιδιωτών Συνεργατών είναι αυτή του ερευνητή (συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών).

Το έργο εκτελείται εκτός της έδρας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ), χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών της ΕΛΣΤΑΤ. Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες Συνεργάτες θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών, από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

Το συνολικό ποσό της αμοιβής των χιλίων τριακοσίων (1300) Ιδιωτών Συνεργατών θα ανέλθει στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων, εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και δέκα έξι λεπτών (3.467.618,16 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πηγή: dimosio.gr