Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Διόρθωσαν τη βλακεία! Και οι ιατρικές δαπάνες στο "χτίσιμο" του αφορολόγητου


Μετά το κράξιμο από το makpress (εδώ) για το γεγονός ότι οι ιατρικές αποδείξεις ΔΕΝ "περνούν" πλέον στην εφορία, αλλά ....
και δεν "πιανόταν" στον υπολογισμό του αφορολόγητου, το Υπουργείο Συμφοράς, διόρθωσε τη βλακεία. Έτσι, οι πληρωμές ιατρικών δαπανών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση του αφορολόγητου από αποδείξεις, αλλά συνεχίζουν να ΜΗΝ μειώνουν το φόρο. Άρα ....ποιός θα ζητήσει απόδειξη από γιατρό; Μόνος όποιος δεν έχει πολλές δαπάνες με κάρτα.Ιδού η απόφαση, που δείχνει όμως την προχειρότητα της νομοθέτησης και το ότι στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρουν τι τους γίνεται ! Νόμοι επί νόμων, εγκύκλιοι επί εγκυκλίων ! Πότε θα σταθεροποιηθεί επιτέλους το ΓΕΛΟΙΟ φορολογικό μας σύστημα, που αλλάζει ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ; Πότε;

Υπογράφηκε από την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου η υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτών της ΕΛΣΤΑΤ προστίθενται στις κατηγορίες δαπανών οι οποίες υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016.


Αριθμ. ΠΟΛ. 1100/2017 
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1005/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 145/2017). ΠΟΛ 1100/7.7.2017 (ΦΕΚ Β 2381/12.7.2017) 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, των άρθρων 16, 20, 29 και 34 του ν. 4172/2013. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170). 4. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94). 5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ Β’ 3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμο- διοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 7. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 968), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 8. Την ανάγκη καθορισμού των δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων, την ανάγκη κατανομής των δαπανών μεταξύ των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, τις κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1005/2017 (ΦΕΚ Β’ 145/2017) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, μετά την Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες), προστίθεται νέα ομάδα που έχει ως εξής: «- Ομάδα 6 (Υγεία)». 

Άρθρο 2 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017 

Η Υφυπουργός Οικονομικών 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.