Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Τι λε ρε! Μας ξεσκίζουν οι δανειστές!!!

Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης

Η καλή μας η εφημερίδα, λοιπόν, μας ενημέρωσε με πηχιαίους τίτλους ότι οι δανειστές μας κερδίζουν από τα δάνεια που μας χορήγησαν. Κι’ εγώ που είχα την εντύπωση ότι....
μας δάνεισαν για την ψυχή του μπαμπά τους με επιτόκιο 0%.
Δεν είδα, όμως, ούτε αυτήν ούτε άλλη εφημερίδα να αποδίδουν τον ίδιο χαρακτηρισμό στις τράπεζες.
Ας κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν.
ν. 1083/1980
«.. 6. Η Νομισματική Επιτροπή δι’ αποφάσεών της δύναται να επιτρέπη τον άνευ οιουδήποτε χρονικού ή άλλου περιορισμού εκτοκισμόν των οφειλομένων εις τα εν Ελλάδι λειτουργούντα πιστωτικά Ιδρύματα τόκων.»
Η αλήστου μνήμης ΝΕ εξέδωσε σχετική απόφαση και, έτσι, άρχισαν οι τράπεζες να ανατοκίζουν ασυστόλως, ακόμη και ανά τρίμηνο κάθε είδους χορήγηση. Ενώ μέχρι τότε ανατοκισμός επιτρεπόταν μόνον για τόκους ενός έτους [άρθρο 296 Αστικού Κώδικος], εκτός αν επρόκειτο για συναλλαγές μεταξύ εμπόρων, στις οποίες επιτρεπόταν ανατοκισμός αν εξάμηνο [άρθρο 112 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικος].

Επειδή είχε παραγίνει το κακό με αυτόν τον ξέφρενο ανατοκισμό, ψηφίσθηκε ο νόμος 2601/1998, με τον οποίο ορίσθηκε ότι
«Αρθρο 12
1. Από την ισχύ του παρόντος νόμου, οι οφειλόμενοι στα πιστωτικά ιδρύματα σε καθυστέρηση τόκοι ανατοκίζονται, εφόσον τούτο συμφωνηθεί, από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης. Οι τόκοι που προκύπτουν προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο κατ’ ελάχιστο όριο είτε πρόκειται για συμβάσεις δανείων είτε για συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού και το προσωρινό ή οριστικό κατάλοιπο αυτού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 112 του Εισαγωγικού Νόμου Α.Κ. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία ανατοκισμού, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου αυτού.
2. Υφιστάμενες συμφωνίες περί ανατοκισμού για συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, γίνεται αυτοδίκαια ανατοκισμός ανά εξάμηνο κατ` ελάχιστο όριο. Για τα στεγαστικά δάνεια ισχύει ο εξάμηνος ανατοκισμός μετά δωδεκάμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ενώ για τη χορήγηση πιστώσεων μέσω πιστωτικών δελτίων (καρτών) ισχύει ο εξάμηνος ανατοκισμός από την πρώτη ανανέωσή τους.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις οφειλές για καθυστερούμενους τόκους από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων που έχουν καταγγελθεί ή οι εξ αυτών λογαριασμοί έχουν κλείσει από την έναρξη της ισχύος του ν. 1083/1980 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν όσα κρίθηκαν
τελεσιδίκως ή ρυθμίστηκαν με συμβιβασμό ή αναγνώριση χρέους ή άλλη συμφωνία μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και οφειλετών, αναφορικά με συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
5. Συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων σε συνάλλαγμα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν κατοικούν ή δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή συμβάσεις με αντικείμενο παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως και συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων μεταξύ πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συμφωνίες περί ανατοκισμού χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό ή να παραπέμπουν σε σχετικούς όρους πρότυπων συμβάσεων. Η ρύθμιση αυτή μπορεί, με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να επεκτείνεται και σε άλλες ειδικής φύσεως χρηματοοικονομικές συναλλαγές.»

Έτσι, κάπως φρέναρε ο νομοθέτης τον αλόγιστο ανατοκισμό. Παρά ταύτα το κακό είχε γίνει και εξακολουθεί να γίνεται.

Μας μάρανε, λοιπόν, ο τόκος που εισπράττουν οι Γερμανοί για τα δάνεια που μας έδωσαν, προκειμένου να εξοφλήσουμε και τις γερμανικές τράπεζες.
Παρεμπιπτόντως, αφού για να μετάσχει σε πρωτάθλημα μία ΠΑΕ, πρέπει να διαθέτει φορολογική ενημερότητα, γιατί δεν πρέπει να διαθέτουν φορολογική, αλλά και τραπεζική ενημερότητα, τα κώματα που θέλουν μετάσχουν στις εκλογές;

Σώτος

Υ.Γ. Μη μου πει η καλή εφημερίδα πως περίμενε αλληλεγγύη από τους δανειστές
http://makpress.blogspot.gr/2015/03/blog-post_51.html


Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.