Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Πρωτηφοροαριστερά και διαφάνεια

Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης

Α] Άρθρο 21 ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση κομμάτων-βουλευτών: ΄Εσοδα, δαπάνες, έλεγχος»

«Η Επιτροπή Ελέγχου και οι αρμοδιότητες της».
……..
2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι ακόλουθες:
…………..
ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η πρόσβαση για ενημέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία δημοσιοποιεί:
………………………….
ιδδ) Τα πλήρη στοιχεία κάθε νομικού προσώπου που χρηματοδοτεί με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό τους υπό στοιχεία εα` και εβ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δικαιούχους χρηματοδότησης, καθώς και τα ακριβή στοιχεία του χρηματοδοτούμενου και το ακριβές ποσό αυτής.
ιδε) Τα πλήρη στοιχεία κάθε φυσικού προσώπου που χρηματοδοτεί τους υπό στοιχείο εβ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δικαιούχους χρηματοδότησης, εφόσον η χρηματοδότηση υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ κατ` έτος, καθώς και τα ακριβή στοιχεία του χρηματοδοτούμενου και το ακριβές ποσό αυτής.
………………………….»
« Άρθρο 1
1. α) Χρηματοδότηση: δωρεά, εισφορά, έκπτωση, εισφορά σε είδος, οικονομική ενίσχυση προς τους δικαιούχους χρηματοδότησης.
..............
ε) Δικαιούχοι χρηματοδότησης:
εα) Πολιτικά κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων.
εβ) Υποψήφιοι ή και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

B] Άρθρο 43 τετάρτου Μνημονίου
«Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, διαγράφεται η υποπερίπτωση ιδδ΄.
2……………..»

Αχ αυτοί οι κακοί οι θεσμοί τί μας βάζουν να κάνουμε!

Σώτος

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.