Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο συνδυασμός Τζιτζικώστα και άλλοι 9 συνδυασμοί,  που έχουν το άχαρο ρόλο, να παριστάνουν τους αντιπάλους του Τζιτζικώστα, που ...δεν έχει αντίπαλο, απαρτίζουν το εκλογικό κουτί των περιφερειακών εκλογών. Θα παλέψουν όσο μπορούν για να συμπληρώσουν το περιφερειακό συμβούλιο, αφού ο Τζιτζικώστας είναι ανίκητος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5824/2019
ΓΑΚ/ΕΑΚ πράξης 8985/7541/10-5-2019
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
------------------------
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Βασιλική Ζώτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Πρόεδρος του Εκλογικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμ. 30/16-7-2018 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, Αθηνά Κουμούρη, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, Iωάννη Αγγελόπουλο, Πρωτοδίκη, οι οποίοι ορίστη­καν με την υπ’ αριθμ. 96/2-5-2019 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Ευαγγελία Τσολακίδου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 11η Μαΐου 2019.
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ τις γραπτές δηλώσεις κατάρτισης των συνδυασμών των υποψηφίων για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με παράδοση από τον υποψήφιο περιφερειάρχη, για τις Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 προς ανάδειξη περιφερειακών αρχών, καθώς και την με ΓΑΚ/ΕΑΚ 8985/7541/10-5-2019 Πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η στην αρχή σημειούμενη, εξέδωσε την ακόλουθη απόφασή του.
Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.4555/2018 [(ΦΕΚ Α 133/19.7.2018), κατά το άρθρο 67 του οποίου: "1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ` ισχύουν από την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 46 έως και 61 ισχύουν και για τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010"] και το Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α 50/26.3.2019), σύμφωνα με την οποία, τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Περιφέρειας ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς των υποψηφίων για τις περιφερειακές αρχές, που έχουν δηλωθεί νόμιμα, και του άρθρου 120 του ίδιου νόμου, που προβλέπει τα περί κατάρτισης των συνδυασμών και επίδο­σης ή παράδοσης της σχετικής δήλωσης στην Πρόεδρο αυτού του Δικαστη­ρίου που είναι αρμόδιο ως το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Περι­φέ­ρειας (παραγράφου 7 του άρθρου 120 του άνω νόμου), νομίμως συνεδριάζει δημόσια το παρόν Δικαστήριο σήμερα, δέκατη πέμπτη ημέρα πριν από την ψη­φοφορία για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, για την ανα­κή­ρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων Περιφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ­ΔΟΝΙΑΣ.
Έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. πρωτ. 22339/27-3-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «Ορισμού αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή», σε συνδυασμό με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [2] της υπ΄αριθμ. 13 (αριθμ. πρωτ. 244/60/3-4-2019) Εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών για τον «Αριθμό των περιφε­ρειακών συμβούλων ανά περιφερειακή ενότητα με βάση το μόνιμο πληθυ­σμό» και από τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο προκύπτει ότι όλες οι δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Περι­φερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΕΡΙ­ΦΕ­ΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ περιέχουν τα στοιχεία που προβλέ­πο-νται στις διατάξεις των άρθρων 113 (όπως ισχύει, η παρ.2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 Ν.4555/2018) και 120 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν.4555/2018) και ιδίως σχετικά: α) με τον ελάχιστο αριθμό των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων, καθώς και το μέγιστο αριθμό των τελευταίων εντός του ορίου της προσαύξησης, β) με τον αριθμό των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων από κάθε φύλο, σε ποσοστό ανερχόμενο σαράντα τοις εκατό (40%), τουλά­χιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυα­σμού, γ) τις υποψηφιότητες και την κατάρτιση των συνδυασμών. Εξάλλου, οι δηλώσεις ό­λων των συνδυασμών έχουν παραδοθεί στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού εντός της οριζόμενης από τη διάταξη του άρθρου 120 παρ. 7 του ν. 3852/2010 προθεσμίας, ήτοι το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ενώ διακριβώθηκε ότι σε όλες τις δηλώσεις έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα από το νόμο για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: α) πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο αποδεικνύει την εγγραφή του υποψήφιου στο δημοτολόγιο δήμου της Περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου της Περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι δημότης του δήμου αυτού (κανονική εγγραφή), β) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κω­λύματα εκλογιμότητας του άρθρου 117, γ) αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υπο­ψή­φιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, έχει κα­ταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των διακοσίων (200) ή των πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα. Ειδικότερα δε, αναφορικά με τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο στην Εκλογική Περιφέρεια Σερρών, ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, από το Συνδυασμό «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», προέκυψε ότι ο εν λόγω υποψήφιος παραιτήθηκε από το αξίωμα του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.», όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 117 § 1δ’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4555/2018, εντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι πριν την ημερομηνία ανακήρυξης των κάτωθι αναφερομένων συνδυασμών και η οποία (παραίτηση) επιδόθηκε στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με δικαστικό επιμελητή στις 3 Μαΐου 2019, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 § 7 του Ν. 3852/2010. Εξάλλου, αναφορικά με τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο στην Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας, ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, από το Συνδυασμό «ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», προέκυψε ότι ο εν λόγω υποψήφιος πα­ραι­τήθηκε από την υποψηφιότητά του, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 123 § 1 του Ν. 3852/2010, ε­ντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι με την από 9-5-2019 γραπτή δήλω­σή του, η οποία επιδόθηκε με δικαστικό επιμελη­τή στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στις 10 Μαϊου 2019 (βλ. τη με αριθ. 146Γ΄/10-5-2019 έκθεση επίδοσης του δι­καστικού επιμελητή Θεσσαλονί­κης, Στυλιανού Φ. Βελλίκη), και δη πολύ πριν την όγδοη ημέρα πριν από τη δι­ε­ξα­γω­γή της ψηφοφορίας, ήδη δε με την από 10 Μαϊου δήλωση του υ­πο­ψή­φιου Πε­ριφερειάρχη του ανωτέρω συνδυασμού έλαβε χώρα νομότυπη αντικα­τά­­σταση του ανωτέρω παραιτηθέντος Περιφε­ρεια­κού Συμβούλου από την ΑΝ­ΒΑΡ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΔΗΜΗ­ΤΡΙ­ΟΥ, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 123 § 3 του Ν. 3852/ 2010, που α­ντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 περ. 3 του Ν. 4604/2019, παράλ­λη­λα δε στην ά­νω δήλωση του υ­ποψήφιου Περι­φε­ρειάρ­χη του ανωτέρω συν­δυασμού επισυνάπτονται τα στοι­χεία που ορίζουν οι πα­ράγραφοι 5 και 6 του άρ­θρου 120 του Ν. 3852/2010, κα­θώς και η γραπτή α­ποδοχή του ανωτέρω προσώπου που προτείνεται ότι α­ποδέχεται την υπο­ψη­­φιό­τητα για το συγκεκρι­μένο αξίωμα και στη συγκεκρι­μένη εκλογική περι­φέ­ρει­α. Τέλος, το σύνολο των ονομάτων και δηλωθέντων εμβλημά­των των υποψηφίων συνδυασμών δεν εμπίπτει στoυς περιορισμούς και α­παγορεύσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 6 εως και 9 του άρ­θρου 18 του Ν. 3852/2010, που εφαρμόζεται αναλόγως σύμφωνα με τη διά­τα­ξη του άρθρου 120 παρ. 9 του ν. 3852/2010. Κατ' ακολουθίαν, οι γραπτές δη­λώσεις κατάρτισης συνδυασμών υποψηφίων Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να γίνουν δεκτές και ν' ανακηρυχθούν ομόφωνα όλοι οι συνδυασμοί που δηλώθηκαν για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 στην ΠΕ­ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (κατά αλφαβητική σειρά των ονομάτ­ων των συνδυασμών).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους παρακάτω συνδυασμούς υποψηφίων Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

Α. Το συνδυασμό «Ανυπότακτη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», με έμβλημα δύο κομμάτια παζλ, που απεικονίζουν έναν άνθρωπο μπροστά και έναν πίσω του, με σηκωμένα τα χέρια τους ψηλά σε γροθιά, υποδηλώνοντας τις πορείες διαμαρτυρίας και αντίστασης, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές, συμβολίζοντας τη λέξη: ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ, του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Υποψήφια Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
του
ΘΩΜΑ
2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
3
ΔΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑΔOY
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
6
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7
ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
3
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
4
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
του
ΑΝΔΡΕΑ
6
ΒΑΡΚΑ
ΟΛΓΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
7
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΜΩΥΣΗΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
9
ΓΚΟΤΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
10
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ
ΔΙΑΛΕΚΤΗ
του
ΟΜΗΡΟΥ
11
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
12
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΣΑΒΒΑ
13
ΔΑΜΓΚΑΛΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ (ΠΕΠΗ)
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
14
ΔΑΡΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
15
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ)
του
ΠΕΤΡΟΥ
16
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
17
ΖΕΡΒΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
18
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΣΠΥΡΟΥ
19
ΙΖΔΡΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
20
ΙΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
21
ΚΑΝΤΑΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
του
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
22
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
23
ΚΟΥΛΙΟΥΦΑΣ
ΑΔΩΝΙΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25
ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
26
ΜΑΛΙΑΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΆΓΓΕΛΟΥ
27
ΜΑΡΙΝΑΚΗ–ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
28
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
29
ΜΗΤΣΙΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30
ΝΤΑΒΡΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ)
του
ΙΟΡΔΑΝΗ
31
ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ
ΟΛΓΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
33
ΠΑΖΑΡΕΝΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΑΝΘΟΥΛΑ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
34
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
35
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
του
ΗΛΙΑ
36
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ– ΕΙΡΗΝΗ
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
37
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38
ΠΑΡΙΣΗ
ΕΡΜΙΟΝΗ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
39
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
40
ΠΑΥΛΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
41
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
42
ΣΑΒΡΑΜΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
43
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ
του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
44
ΣΑΜΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΗΜΟΥ
45
ΣΙΑΡΒΑΡΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
46
ΣΚΟΥΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
47
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
48
ΤΑΤΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
49
ΤΣΑΡΠΑΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
50
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
του
ΜΙΧΑΗΛ
51
ΤΣΙΜΗΓΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΣΑΒΒΑ
52
ΤΥΧΑΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
53
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΠΑΥΛΟΥ
2
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
3
ΚΟΥΛΙΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΜΠΙΜΠΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥΕκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΚΡΗΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3
ΤΖΙΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4
ΤΟΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
5
ΦΟΥΚΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
2
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
του
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
4
ΠΟΥΖΟΥΚΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
5
ΣΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΙΩΑΝΝΗ
2
ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΔΑΒΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
4
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
του
ΠΑΝΤΕΛΗ
5
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΑΝΔΡΕΑ
6
ΜΠΟΪΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
7
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΣΕΜΑΣΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
του
ΑΝΔΡΕΑ

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

2
ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3
ΔΕΡΓΙΑΔΕ-ΚΑΝΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
1
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΙΩΣΗΦ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4
ΠΑΣΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5
ΤΣΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΠΕΥΤΙΤΣΗ
Β. Το συνδυασμό «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», με έμβλημα που απεικονίζει το όνομα «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», γραμμένο με κεφαλαία στοιχεία και σε χρώμα γκρι με τυπική γραφή, το επίθετο «ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ», γραμμένο με κεφαλαία στοιχεία και σε χρώμα μπλε με γραφή που παραπέμπει σε χειρόγραφη γραφή, στην αριστερή μεριά του οποίου και στα πρώτα έξι γράμματα αυτού υπάρχει ίχνος δακτυλικού αποτυπώματος χρώματος γαλάζιου ανοιχτού, τη λέξη «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» , γραμμένη με κεφαλαία στοιχεία και σε χρώμα πορτοκαλί ανοιχτό με τυπική γραφή, καθώς και τη φράση «ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», γραμμένη με κεφαλαία στοιχεία και με τυπική – μηχανική γραφή σε χρώμα γαλάζιο ανοιχτό, του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΛΔΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
2
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΖΑΧΑΡΙΑ
3
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4
ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΚΙΜΩΝ
του
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
6
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ - ΓΚΑΣΝΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
7
ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΘΩΜΑ
3
ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ)
του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
4
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΥΜΝΕΙΑ (ΠΟΛΥ)
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY
5
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7
ΑΝΣΟΥΡΙΑΝ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
10
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
11
ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
του
ΚΟΣΜΑ
12
ΒΑΣΙΛΑΚΗ – ΚΑΡΟΖΗ
ΟΛΓΑ (ΟΛΙΑ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
14
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΡΧΕΛΑΟΥ
15
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ)
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
16
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΓΡΑΝΟΥΖΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ)
του
ΘΕΟΦΑΝΗ
17
ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18
ΓΙΑΝΤΣΗ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
του
ΜΙΧΑΗΛ
19
ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20
ΓΟΥΛΑ
ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21
ΔΑΪΚΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
22
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ)
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
23
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
24
ΔΩΡΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
25
ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΑ)
του
ΙΩΣΗΦ
26
ΘΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
27
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
28
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
του
ΙΣΑΑΚ
29
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
30
ΚΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
31
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ - ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ)
του
ΠΕΡΙΚΛΗ
32
ΚΟΜΜΑΤΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33
ΚΟΥΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
του
ΗΛΙΑ
34
ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΜΑΤΗ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
35
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΖΩΗ (ΤΖΕΛΙΝΑ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
36
ΜΗΤΡΑΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΠΕΤΡΟΥ
37
ΜΗΤΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
38
ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
39
ΜΠΑΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
40
ΜΠΕΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
41
ΜΠΙΛΛΙΑΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
42
ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ
ΓΕΡΑΚΙΝΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
43
ΠΑΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
44
ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
45
ΠΑΠΑΖΑΪΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
46
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ)
του
ΙΩΑΝΝΗ
47
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
48
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΤΣΑ)
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
49
ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
50
ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
51
ΣΑΜΑΤΑ (ΣΙΑΜΑΝΤΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
52
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
του
ΘΕΟΧΑΡΗ
53
ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
54
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΑΤΖΙΚ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
55
ΤΖΟΛΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
56
ΤΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ – ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
του
ΠΑΥΛΟΥ
57
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ)
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
58
ΦΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
του
ΗΡΑΚΛΗ
59
ΧΑΡΙΖΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
60
ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
61
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
62
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΝΗ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
63
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΒΕΡΓΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2
ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΝΔΡΕΑ
3
ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΙΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΡΕΟΖΙΛΗ (ΡΟΖΑΛΙΑ)
του
ΑΝΔΡΕΑ
3
ΖΕΡΖΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΚΑΛΔΕΡΕΜΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5
ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6
ΤΖΑΜΤΖΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ)
του
ΣΥΜΕΩΝ
7
ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8
ΦΑΡΣΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΓΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
3
ΚΟΚΑΒΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4
ΜΑΛΛΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΝΔΡΕΑ
5
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
6
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΙΑΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7
ΤΖΟΒΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του
ΙΩΑΚΕΙΜ
2
ΒΑΡΟΥΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
3
ΔΕΒΕΛΑΣΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΤΕΛΗΣ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΔΕΡΕΜΠΕΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
του
ΠΑΝΤΕΛΗ
5
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
6
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
8
ΜΠΑΛΑΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΓΓΕΛΟΥ
9
ΠΑΠΟΥΤΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΑΓΓΕΛΗ
2
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΠΑΝΤΕΛΗ
3
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ
ΣΙΜΕΛΑ (ΜΕΛΑ)
του
ΑΛΕΞΙΟΥ
4
ΛΟΓΟΤΡΙΒΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
6
ΤΖΗΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ


Γ. Το συνδυασμό «ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην Κεντρική Μακεδονία ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», με έμβλημα που περιέχει ένα γρανάζι, ένα στάχυ, μία γραφίδα και δύο σημαίες σε σχήμα ρόμβου που η μία επικαλύπτει την άλλη, του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΚΟΚΙΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2
ΔΕΜΕΝΑΓΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ (ΚΙΚΗ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΜΑΔΙ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ
του
ΠΑΥΛΟ
4
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
5
ΤΣΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΛΕΜΙΔΟΥ
ΘΩΜΑΪΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
5
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6
ΒΟΥΡΤΣΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΝΑ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΘΩΜΑ
8
ΓΡΑΒΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΔΩΔΟΥ
ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ
του
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
10
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11
ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
12
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ)
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
13
ΚΑΛΗΜΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
14
ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΜΕΝΙΟΣ)
του
ΙΩΑΝΝΗ
15
ΚΑΠΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
16
ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
17
ΚΑΤΣΙΜΕΝΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
18
ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19
ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
20
ΚΟΓΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΙΩΑΝΝΗ
21
ΚΟΤΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
22
ΚΟΥΒΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
του
ΚΟΣΜΑ
23
ΚΡΕΑΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
24
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
25
ΛΑΘΗΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26
ΜΑΝΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27
ΜΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΝΕΣΤΗ
28
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
29
ΞΟΠΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30
ΠΑΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
31
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
του
ΣΩΚΡΑΤΗ
32
ΠΟΛΙΤΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
33
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
34
ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΙΑΚΩΒΟΥ
35
ΣΑΠΟΥΝΑ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
36
ΣΤΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
37
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
38
ΤΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
39
ΤΖΑΜΑΔΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ
40
ΤΖΗΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
41
ΧΑΡΑΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
42
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
2
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3
ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥΕκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΑΣΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΠΑΝΤΕΛΗ
3
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
6
ΜΠΟΥΡΔΟΜΠΟΥΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
2
ΘΩΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΘΩΜΑ
3
ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4
ΜΠΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΡΑΒΑΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΑΧΙΛΛΕΩΣ
3
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΘΕΟΚΛΕΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
5
ΣΕΚΕΡΤΖΗΣ
ΘΩΜΑΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
6
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7
ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΜΑΤΙΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
του
ΚΥΡΙΤΣΗ
3
ΝΤΡΕΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
του
ΙΩΣΗΦ ΧΡΗΣΤΟΥ
4
ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δ. Το συνδυασμό «Βάνης Εγγύηση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αδέσμευτος Συνδυασμός», με έμβλημα που αποτελείται από το επίθετο του επικεφαλής Βάνης (εναλλαγή κεφαλαίων-πεζών), στην αριστερή του πλευρά απεικονίζεται ο χάρτης της Κεντρικής Μακεδονίας και από κάτω αναγράφεται η λέξη εγγύηση με μπλε γραμματοσειρά. Ακολουθείται από την έκφραση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κόκκινη γραμματοσειρά και εναλλαγή κεφαλάιων-πεζών και στο τέλος η φράση Αδέσμευτος Συνδυασμός, με μπλε γραμματοσειρά, και εναλλαγή κεφαλαίων -πεζών, του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΚΟΥΡΑΪ
ΕΥΑΝΘΙΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2
ΚΕΣΑΝΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΛΒΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
4
ΒΑΝΗ-ΜΑΚΡΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
5
ΒΑΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
8
ΓΚΑΡΙΠΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9
ΓΚΟΥΡΑΪ
ΚΟΖΕΤΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ)
του
ΠΕΤΡΙΤ
10
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12
ΔΙΓΚΑ
ΣΟΦΙΑ (ΦΟΥΛΗ)
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
13
ΔΡΙΜΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
του
ΕΥΤΑΘΙΟΥ
14
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
16
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
του
ΦΩΤΙΟΥ
17
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18
ΚΑΡΕΚΛΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19
ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20
ΚΙΡΛΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
21
ΚΟΚΜΕΝΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΠΑΥΛΟΥ
22
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
23
ΜΑΓΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΑΧΙΛΛΕΑ
24
ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
25
ΜΑΡΑΤΣΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΡΙΤΩΝΟΣ
27
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
του
ΘΕΟΧΑΡΗ
28
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
29
ΠΕΪΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
30
ΠΕΝΝΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΤΟΥΛΗ)
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
31
ΠΙΕΣΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
του
ΙΩΑΝΝΗ
32
ΠΙΛΑΦΙΔΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
33
ΠΥΡΤΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
34
ΣΚΟΡΔΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΝΑΟΥΜ
35
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
36
ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
37
ΤΖΑΤΖΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
του
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
39
ΤΣΙΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
40
ΤΣΙΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
41
ΤΣΙΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
42
ΦΛΑΜΠΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
3
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΚΑΟΥΣΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΜΗΤΣΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΤΕΡΖΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
του
ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΙΑΝΝΙΚΩΤΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΙΩΑΝΝΗ
3
ΞΥΝΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5
ΤΣΑΚΠΟΥΝΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
του
ΣΑΒΒΑ

Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
2
ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΤΣΙΡΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
7
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2
ΖΑΡΟΤΙΑΔΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΣΠΥΡΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΗΛΙΑ


Ε. Το συνδυασμό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», με έμβλημα που απεικονίζει το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου «Ε», ευρισκόμενο εντός δάφνινης στεφάνης, του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2
ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3
ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
2
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
του
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
5
ΓΚΑΤΖΟΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ)
του
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ
7
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
8
ΓΟΡΓΩΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΓΡΑΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
του
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
10
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
11
ΕΓΚΕ
ΦΑΝΗ
του
ΡΗΦΑΤ
12
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
13
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΟΥΜΕΛΑ(ΜΕΛΙΝΑ)
του
ΙΑΚΩΒΟΥ
14
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
15
ΚΕΪΣΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
16
ΚΙΟΣΣΕ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΝΝΥ)
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
17
ΚΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΙΩΑΚΕΙΜ
18
ΛΙΟΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19
ΜΑΜΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20
ΜΑΝΩΛΑΚΕΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
του
ΙΩΑΝΝΗ
21
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
23
ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΟΜΩΝ (ΣΟΥΛΗΣ)
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
24
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ
25
ΠΑΝΤΟΦΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΙΣΑΑΚ
του
ΙΩΑΝΝΗ
27
ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΑΓΓΕΛΟΥ
28
ΠΙΛΙΤΣΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του
ΙΩΑΚΕΙΜ
29
ΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΝΔΡΕΑ
31
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32
ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ
ΜΙΡΕΛΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33
ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
34
ΣΩΛΗΝΑΡΑ
ΟΛΓΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
35
ΤΕΚΕΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
36
ΤΟΛΙΚΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
του
ΙΣΑΑΚ
37
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
38
ΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΙΩΑΝΝΗ
39
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
40
ΤΣΟΥΡΟΥΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
41
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΒΑΪΟΥ
42
ΧΛΩΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ (ΝΙΡΒΑΝΑΣ)
του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
2
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΜΟΥΡΑΤΙΟΥ
4
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
του
ΠΑΥΛΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΕΥΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
του
ΠΑΥΛΟΥ
2
ΚΑΤΣΑΡΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΛΕΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΤΑΠΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
του
ΟΔΥΣΣΕΑ
2
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
3
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΛΟΥΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
του
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
4
ΠΑΤΣΑΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
5
ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΝΔΡΕΑ
6
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7
ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
του
ΑΒΡΑΑΜ

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
του
ΜΙΧΑΗΛ
2
ΖΑΜΠΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
3
ΚΑΨΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
4
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΣΤ. Το συνδυασμό «ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», με έμβλημα που απεικονίζει με κεφαλαία γράμματα τα αρχικά Κ και Μ, τα δε χρώματα της απεικόνισης (από αριστερά προς τα δεξιά) είναι το μωβ, το κόκκινο, το πράσινο και το μωβ, του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ
(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΝΒΑΡ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ (ΝΟΤΗΣ)
του
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4
ΡΙΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
5
ΣΑΡΑΝΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του
ΝΕΟΚΛΗ
7
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
8
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΘΩΜΑ


Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
2
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ)
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
5
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
6
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΒΕΛΛΙΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
του
ΦΙΝΤΙΑ
10
ΒΟΛΩΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11
ΒΟΥΤΣΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του
ΘΩΜΑ
12
ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
14
ΔΟΓΑΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
15
ΔΟΥΜΠΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16
ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ)
του
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
17
ΕΛ ΦΛΑΪΤΙ
ΚΑΣΣΕΜ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΜΩΧΑΜΕΝΤ
18
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΣΑΠΦΩ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
19
ΖΕΡΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21
ΘΩΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22
ΚΑΡΚΑΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
23
ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
24
ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
του
ΔΙΟΓΕΝΗ
25
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
26
ΚΟΡΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΜΗΝΑ
27
ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
28
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΙΟΥΛΙΑ
του
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
29
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
30
ΚΩΤΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΙΩΑΝΝΗ
31
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
32
ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του
ΑΝΕΣΤΗ
33
ΛΟΥΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΚΗΣ)
του
ΜΙΧΑΗΛ
34
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
35
ΜΑΜΟΥΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
36
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
37
ΜΠΟΤΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
38
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
39
ΝΟΒΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
40
ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
41
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
42
ΠΑΝΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
43
ΠΑΠΑΔΙΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
44
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
45
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
του
ΑΝΔΡΕΑ
46
ΠΙΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
47
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΧΙΛΛΕΑ
48
ΡΑΒΝΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΜΙΧΑΗΛ
49
ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
50
ΡΗΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
51
ΡΟΓΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
52
ΣΑΠΚΟΒΑ
ΛΑΝΤΑ
του
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ
53
ΣΙΑΚΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
54
ΣΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
55
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του
ΑΓΓΕΛΟΥ
56
ΣΤΟΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
57
ΤΖΑΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
58
ΤΣΑΪΡΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
59
ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΜΙΛΤΙΑΔΗ
60
ΦΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
61
ΦΡΑΓΚΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
62
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΛΕΙΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
63
ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ ΡΟΥΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2
ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ (ΕΦΗ)
του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5
ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΠΕΤΡΟΥ
3
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΠΑΣΧΑΛΗ
4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
5
ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
του
ΣΑΒΒΑ
7
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
8
ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΡΙΣΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΡΟΥΛΑ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
2
ΜΑΜΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3
ΜΠΙΝΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6
ΤΕΡΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7
ΤΖΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
8
ΧΑΪΛΑΤΖΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΓΝΩΣΟΥΛΑ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
2
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
του
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
3
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΦΕΝΙΑ (ΦΕΝΙΑ)
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
5
ΒΕΛΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
του
ΦΙΝΤΙΑ
6
ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7
ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΠΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
9
ΤΑΣΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10
ΤΟΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΚΑΣΑΠΗ
ΠΑΥΛΙΝΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΚΟΥΤΛΙΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
4
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΡΟΚΟΥ
ΑΝΝΑ
του
ΜΙΛΤΙΑΔΗ
5
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
6
ΤΟΣΚΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
του
ΗΛΙΑ


Ζ. Το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με έμβλημα τη λέξη «ΛΑΪΚΗ» και από κάτω η λέξη «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:


ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΔΟΜΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2
ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3
ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4
ΜΠΟΣΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
του
ΗΛΙΑ
6
ΣΟΦΡΟΝΩΦ – ΤΑΜΠΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8
ΤΣΙΟΥΛΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ

Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2
ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΜΑΝΘΟΥ
3
ΑΛΑΤΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
5
ΒΑΛΑΝΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6
ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΜΟΔΕΣΤΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
7
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
του
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
8
ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9
ΔΑΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10
ΔΕΛΙΓΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΤΙΤΙΚΑ)
του
ΓΑΡΕΦΗ
11
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ-ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13
ΖΙΩΓΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΗΛΙΑ
14
ΖΩΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΖΗΣΗ
15
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16
ΙΝΤΖΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
17
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
18
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ - ΚΩΤΤΑ
ΣΤΕΛΛΑ
του
ΘΕΟΧΑΡΗ
19
ΚΑΝΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
20
ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21
ΚΑΠΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΛΑΜΠΡΟΥ
22
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23
ΚΟΚΩΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
24
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΜΑΝΟΥΣΟΥ
25
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΘΕΟΧΑΡΗ
26
ΚΥΓΙΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
27
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
28
ΜΑΜΑΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
29
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
30
ΜΑΤΖΟΥΛΑ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ (ΦΕΝΙΑ)
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
31
ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
32
ΜΕΛΑΝΕΦΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ)
του
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
33
ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
34
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
35
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΠΗ)
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
36
ΜΠΑΚΙΡΛΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
37
ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
38
ΜΠΕΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
39
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
40
ΜΩΥΣΙΔΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
41
ΝΑΤΖΜΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΤΖΩΡΤΖ
42
ΝΕΣΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
43
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΛΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
44
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
του
ΣΑΒΒΑ
45
ΠΕΤΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
46
ΠΛΙΤΣΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
του
ΖΗΣΗ
47
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
48
ΡΑΪΖΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
49
ΡΕΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
50
ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΕΥΣΕΒΙΟΥ
51
ΣΓΟΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
52
ΣΗΜΑΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
53
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΣΠΥΡΟΥ
54
ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
55
ΤΑΛΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
56
ΤΣΑΓΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
57
ΤΣΑΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
του
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
58
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
59
ΤΣΙΤΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
60
ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
61
ΧΑΒΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
62
ΧΑΤΖΗΒΑΡΙΤΗ
ΦΡΙΤΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
63
ΧΟΡΟΖΙΔΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ


Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΣΑΜΟΥΗΛ
2
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ (ΡΙΑ)
του
ΜΙΛΤΙΑΔΗ
3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
του
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
5
ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΚΙΡΜΠΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΗΛΙΑ
2
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4
ΜΠΟΥΦΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5
ΟΥΓΓΡΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΙΩΑΝΝΗ
7
ΦΟΥΝΤΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του
ΜΙΧΑΗΛ
8
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2
ΜΑΒΙΔΟΥ - ΠΕΣΙΤΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ - ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
του
ΣΑΒΒΑ
4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΣΑΒΒΑ
8
ΣΚΟΥΦΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
3
ΜΑΝΔΑΝΑΣ
ΖΗΣΗΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
4
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΜΠΟΥΓΔΑΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ)
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
7
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ)
του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
8
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ
του
ΔΗΜΟΥ
9
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΖΗΣΗ
10
ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΡΜΟΦΥΛΗ (ΦΙΛΙΩ)
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
11
ΣΠΕΝΤΖΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
του
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
2
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
4
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του
ΠΕΤΡΟΥ
5
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΦΕΡΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Η. Το συνδυασμό «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ», με έμβλημα που απαρτίζεται από λουλούδι με μίσχο που φέρει οκτώ (8) κύρια μεγάλα πέταλα καθώς και εννέα (9) μικρότερα, παραπλεύρως του εμβλήματος αναγράφεται με έντονη γραμματοσειρά και κεφαλαία γράμματα η λέξη "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ" ενώ στο κάτω μέρος της αναγράφονται μη έντονα και με κεφαλαία οι λέξεις "ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ" και, τέλος, κάθετη γραμμή υπογραμμίζει το σύνολο του εμβλήματος του συνδυασμού τέμνοντας τον μίσχο του λουλουδιού, του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
του ΙΑΚΩΒΟΥ
(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΒΑΦΕΙΑΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
2
ΤΖΟΓΚΑΣ
ΕΥΘΥΜΗΣ
του
ΒΑΣΚΕ
4
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
3
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
του
ΒΙΚΤΩΡΟΣ
6
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
7
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
του
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
8
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΑΪΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9
ΒΟΥΤΣΑ
ΜΟΡΦΩ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10
ΓΚΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11
ΓΚΑΝΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΛΩΡΑ
του
ΙΑΚΩΒΟΥ
12
ΓΩΓΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
13
ΓΩΓΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
14
ΔΕΡΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15
ΔΗΜΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
του
ΘΩΜΑ
16
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17
ΖΑΡΝΤΑΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
του
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
18
ΖΗΣΗ
ΑΡΓΥΡΩ
του
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
19
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
20
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21
ΚΑΠΟΥΛΑ
ΟΛΓΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
22
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΦΩΤΙΟΥ
23
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
24
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
25
ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
του
ΙΩΣΗΦ
26
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
27
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
28
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΠΑΣΧΑΛΗ
29
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
του
ΠΑΥΛΟΥ
30
ΜΗΛΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
31
ΜΠΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
32
ΝΙΚΟΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
33
ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
34
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
35
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
36
ΠΕΛΤΕΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΙΟΡΔΑΝΗ
37
ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
38
ΣΑΜΠΑΧ
ΑΜΠΝΤΕΛ ΜΑΛΑ
του
ΙΜΠΡΑΗΜ
39
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
του
ΑΓΓΕΛΟΥ
40
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
41
ΤΖΟΓΚΑ
ΒΑΣΚΕ
του
ΜΙΣΤΟΚΛΗ
42
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΗ
του
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
43
ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
44
ΧΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
45
ΨΩΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ

Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2
ΖΗΣΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
του
ΙΩΑΝΝΗ
3
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΤΣΙΦΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του
ΘΕΟΧΑΡΗ
2
ΓΚΑΝΟΥΛΗ
ΚΟΛΕΤ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΤΤΥ
του
ΡΕΙΜΟΝΤ
4
ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΤΖΟΓΚΑ
ΜΑΡΙΟΣ
του
ΒΑΣΚΕ
5
ΧΑΣΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΖΑΜΠΕΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3
ΜΑΒΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
4
ΝΤΑΓΛΙΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5
ΤΖΟΓΚΑ
ΒΙΟΛΤΣΑ
του
ΓΚΟΥΡΙ

Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
του
ΑΝΔΡΕΑ
2
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
4
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
5
ΜΟΥΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΠΕΛΤΕΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7
ΧΛΩΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
1
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
του
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
2
ΚΑΤΣΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3
ΠΑΝΙΩΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Θ. Το συνδυασμό «Πράξεις #ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ», με έμβλημα την φράση «ΠΡΑΞΕΙΣ» αναγεγραμμένη με μαύρα γράμματα, στην πρώτη γραμμή, στην δεύτερη γραμμή υφίσταται το σημάδι της δίεσης (#) και στη συνέχεια η φράση «ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», αναγεγραμμένη με μαύρα γράμματα. Στην τρίτη γραμμή, με κόκκινα γράμματα, αναγράφεται το όνομα του επικεφαλής «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ» και στην τέταρτη γραμμή με μαύρα γράμματα, αναγράφεται η φράση «Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας», του οποίου συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι


Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΡΚΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2
ΑΣΑΡΙΔΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (ΠΟΛΗΣ)
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΣΑΛΒΑ
4
ΒΑΡΒΑΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΘΗ
του
ΠΕΤΡΟΥ
6
ΓΑΒΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
8
ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
του
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
11
ΕΛΠΙΖΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
12
ΖΕΡΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13
ΖΙΤΙΡΙΔΟΥ
ΛΙΝΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
14
ΖΥΚΑ
ΛΟΥΑΝ (ΛΕΩΝ)
του
ΤΑΦΙΛ
15
ΙΣΑΑΚΙΔΗ
ΑΝΤΖΕΛΛΑ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
16
ΚΑΙΝΑΜΙΣΗ-ΦΥΤΩΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
18
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20
ΚΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
21
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22
ΛΕΚΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΑΛΕΞΙΟΥ
23
ΛΙΑΜΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ(ΧΡΥΣΑ)
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
25
ΜΟΥΤΑΦΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26
ΜΠΑΙΝΟΥΖΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
27
ΞΕΦΤΕΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
του
ΠΑΝΤΕΛΗ
29
ΟΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30
ΠΑΝΤΣΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
31
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
του
ΛΑΜΠΡΟΥ
32
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
33
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
34
ΠΑΠΑΔΩΡΟΘΕΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
35
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
36
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
37
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
38
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
39
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
40
ΠΙΣΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
41
ΣΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ(ΕΦΗ)
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
42
ΣΕΡΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
43
ΣΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
44
ΣΤΑΤΗΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ)
του
ΑΧΙΛΛΕΩΣ
45
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
46
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
47
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
48
ΤΕΠΕΚΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
49
ΤΖΙΝΤΖΙΟΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
50
ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
51
ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
52
ΤΡΙΓΩΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
53
ΤΣΙΚΟΥΡΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
54
ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
55
ΤΣΙΠΤΣΕ
ΟΛΓΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
56
ΦΑΣΦΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
57
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ)
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
58
ΧΑΛΤΟΥΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
59
ΧΑΤΖΗΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
60
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
του
ΙΩΑΝΝΗ
61
ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΣΜΑΡΩ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
62
ΧΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
του
ΣΠΥΡΟΥ
63
ΧΡΙΣΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ
του
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι


Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι


Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί ΣύμβουλοιΙ. Το συνδυασμό «ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ για τη Μακεδονία», με έμβλημα που αποτελείται από την απεικόνιση στο κέντρο ενός όρους με τον ήλιο να ανατέλλει από τα αριστερά και δυο σειρών πολεμίστρες κάστρου στα δεξιά. Στο κέντρο από κάτω υπάρχει η ονομασία του συνδυασμού με κεφαλαία το (ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ) και με καλλιγραφικά πεζά το (για την Μακεδονία) και στη βάση του σχεδίου υπάρχει μια οριζόντια γραμμή. Του ως άνω συνδυασμού υποψήφιοι Περιφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι είναι οι παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Υποψήφιος Περιφερειάρχης)

Εκλογική Περιφέρεια Ημαθίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΙΛΕΝΑ
του
ΑΛΕΞΙΟΥ
2
ΑΤΣΑΡΟΥ
ΓΑΒΡΙΕΛΑ
του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3
ΒΑΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
4
ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
6
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8
ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
του
ΗΛΙΑ


Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΡΑΦΑΗΛΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2
ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΒΟΥΛΒΟΥΚΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
4
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
6
ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
του
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
7
ΓΚΕΚΤΣΙΑΝ
ΑΜΑΓΙΑΚ
του
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
8
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
του
ΑΝΕΣΤΗ
9
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
του
ΜΩΥΣΗ
10
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
του
ΙΣΑΑΚ
11
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
12
ΚΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13
ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΓΕΡΜΑΝ
14
ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
15
ΚΑΦΤΑΝΗ
ΜΑΝΘΟ
του
ΤΣΑΒΟ
16
ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΙΟΝ
17
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18
ΚΟΤΖΑΣΑΡΛΙΔΟΥ
ΖΗΛΤΑ
του
ΣΩΚΡΑΤΗ
19
ΚΟΥΡΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
του
ΠΕΤΡΟΥ
21
ΚΩΤΑΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
22
ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
του
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
23
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24
ΜΕΡΜΙΓΓΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
25
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
26
ΜΟΣΧΟΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΙΩΑΝΝΗ
27
ΜΟΥΤΣΙΑΣ
ΤΡΥΦΩΝ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
28
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΣ
του
ΑΛΕΞΙΟΥ
29
ΜΠΑΛΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
του
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
30
ΜΠΟΛΜΑΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
του
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
31
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΕΛΙΣΣΩ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
32
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
33
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
του
ΙΩΑΝΝΗ
34
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΔΕΙΑ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
35
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
36
ΠΑΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
37
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
38
ΠΛΙΑΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
39
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
40
ΣΑΒΟΒΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
του
ΙΒΑΝ
41
ΣΑΜΝΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
42
ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
43
ΣΜΥΡΝΙΔΗΣ
ΡΟΜΑΝ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
44
ΣΟΥΡΒΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
45
ΣΤΑΦΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
46
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
47
ΤΑΤΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
48
ΤΟΣΙΔΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
του
ΣΤΑΥΡΟΥ
49
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του
ΣΩΚΡΑΤΗ
50
ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του
ΦΩΤΙΟΥ
51
ΤΣΙΟΤΡΑ
ΜΑΡΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
52
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
του
ΖΟΥΡΑΜΠ
53
ΧΩΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΣΤΑΥΡΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Κιλκίς
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
του
ΣΑΒΒΑ
2
ΚΑΡΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΖΗΝΑΪΔΑ
του
ΠΑΥΛΟΥ
4
ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
5
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Πέλλας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
του
ΠΑΣΧΑΛΗ
2
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
του
ΑΛΕΞΙΟΥ
5
ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του
ΦΩΤΙΟΥ
6
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
του
ΠΑΥΛΟΥ


Εκλογική Περιφέρεια Πιερίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΔΑΜΙΑΝΟΥ
2
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
ΜΠΕΛΑ
του
ΣΕΡΓΙΟΥ
3
ΚΑΠΕΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
του
ΣΑΒΒΑ
5
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
του
ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
6
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Σερρών
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ (ΕΛΛΑΔΑ)
του
ΑΛΕΞΙΟΥ
3
ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΡΙΤΑ)
του
ΧΡΗΣΤΟΥ
4
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του
ΑΝΕΣΤΗ
5
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του
ΚΙΜΩΝΟΣ
6
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
του
ΠΑΥΛΟΥ
7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΡΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
του
ΛΑΖΑΡΟΥ
9
ΣΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10
ΣΠΑΝΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια Χαλκιδικής
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

1
ΑΣΛΑΝΙΔΗ
ΕΛΕΝΑ
του
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
2
ΒΑΧΤΑΝΓΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του
ΛΑΥΡΕΝΤΙ
3
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του
ΙΩΑΝΝΗ
4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
του
ΛΕΩΝΙΔΑ
5
ΤΕΡΣΕΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του
ΒΑΛΙΚΟ

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε την 11η Μαΐου 2019 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη σ' έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ