Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Παρακαλείται ο κ. Δενπληρώνος Μορφίδης και ....

Παρακαλείται ο κ. Δενπληρώνος Μορφίδης και πας άλλος μνημονιομάχος, μνημονιοκλάστης ή μνημονιοσχίστης να μου εξηγήσει τί ψήφισεΗ πρωτηφοροαριστερά κυβέρνηση ψήφισε διάταξη λίαν προσφάτως [άρθρο 10 ν. 4472/2017], με την οποία μειώνονται οι φοροαπαλλαγές από 01.01.2020. Δηλαδή, προνομοθέτησε, ενώ η ίδια διεκήρυττε ότι κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγματικό.
Ας διαβάσουμε, αν έχουμε υπομονή, την ισχύουσα ρύθμιση [άρθρο 16 ν. 4172/2013]
«Μείωση φόρου εισοδήματος
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου».

και την ίδια διάταξη, όπως θα ισχύσει από 01.01.2020 βάσει του άρθρου 10 ν.4472/2017:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου».

Ο ν. 4472/2017 περιλαμβάνει τα περίφημα αντίμετρα [άρθρα 3-9] που σημαίνει € 1 σου παίρνω, € 1 δίνω είτε σε σένα είτε σε κάποιον άλλο, αν θέλουμε να πιστέψουμε τους κυβερνώντες. Ιδού:

«Άρθρο 15 ν. 4472/2017
1. α Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και των άρθρων 11-13 από 1.1.2020, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 14 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2019 και εφεξής και θα δηλώνονται το επόμενο φορολογικό έτος υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω Πρόγραμμα.
……………
2. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, διαπιστώσει ότι, στη βάση μίας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου 10 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της ως άνω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. ..»

Κι’ έρχεται ο Ευκλείδης προχθές και εισάγει τροπολογία στον νόμο περί αλιείας κ.λπ. που αντικαθιστά το ανωτέρω υπογραμμισμένο εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της εν λόγω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10».
Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας διαβάζω ότι δεν αλλάζει η ουσία της διάταξης, αλλά αυτή αναδιατυπώνεται, για να είναι σαφέστερη και να εμπεδώνει ασφάλεια δικαίου.
Δηλαδή; Τί φοβήθηκε η τρόικα, με το μπαρδόν οι θεσμοί ήθελα να πω, και έβαλε τον Ευκλείδη να προσθέσει στο εδάφιο τις λέξεις «στην περίπτωση αυτή», να αντικαταστήσει το «ως άνω» με το «εν λόγω» και να μεταφέρει στο τέλος το σύμφωνο των θεσμών, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10;
https://www.facebook.com/ipourgos2/videos/1638451916205887/
Σώτος – ανασφαλής δικαίου


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τους Ορους σχολιασμού πριν αναρτήσετε το σχόλιό σας. Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι ο ίδιος ο σχολιαστής και η συμμετοχή του στη συζήτηση τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτού του όρου.